Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI „GRESTON” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dalej jako „Polityka prywatności”)

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako „Dane” lub „Dane osobowe”), jest „Greston” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sękocinie Nowym (05 – 090 Sękocin Nowy), Aleja Krakowska 10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000162995, NIP: 5221078405, REGON: 011898343, kapitał zakładowy 570 000,00 złotych (dalej jako „Spółka”, „Administrator” lub „Greston”).

Administrator przetwarza Pani / Pana Dane zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa, zapewniając bezpieczeństwo danych osobowych, czyli w szczególności poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Aby nasze procesy przetwarzania były dla Państwa przejrzyste, przedstawiamy Państwu niniejszą Politykę prywatności, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności zawarte są informacje, które powinni Państwo otrzymać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Z Greston można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: Al. Krakowska 10, 05 – 090 Sękocin Nowy, drogą mailową na adres e-mail: daneosobowe@greston.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 720 55 25.

Pragniemy wskazać, iż w serwisie internetowym prowadzonym przez Greston pod adresem https://greston.com.pl/ (dalej jako „Serwis”) mogą znajdować się przekierowania do stron internetowych innych podmiotów, do których niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania.

Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych

Celem ułatwienia kontaktu z Greston, Spółka wyznaczyła Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Aleja Krakowska 10, 05 – 090 Sękocin Nowy, drogą e-mailową pod adresem: podo@greston.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 720 55 25.

Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych nie jest Inspektorem Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 RODO.

Cele i podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych

W zależności od charakteru Państwa relacji z Greston, realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy Dane w różnym zakresie celach, co szczegółowo określonych poniżej:

 1. Klienci i kontrahenci Spółki (w tym klienci i kontrahenci potencjalni):

Greston przetwarza niezbędne Dane (potencjalnych) klientów i kontrahentów spośród ich następującego katalogu: imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer NIP, numer REGON, adres lub adres wykonywania działalności oraz dane związane z rozliczeniami wynikającymi z zawartej umowy.

Dane przetwarzane są na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy zawartej z klientem / kontrahentem lub podjęcia działań – jeszcze przez zawarciem umowy – na żądanie potencjalnego klienta / kontrahenta,
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych w szczególności z kwestiami podatkowo – rozliczeniowymi,
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na (1) ewentualnej konieczności dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z (potencjalnej) umowy, (2) marketingu usług Administratora oraz (3) rozwoju dalszej współpracy z klientem / kontrahentem,
 4. w przypadku gdy z własnej inicjatywy udostępnicie Państwo Administratorowi Dane, które nie były oczekiwane przez Greston, to działanie takie uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie tych Danych w celach, w jakich zostały udostępnione – przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO (w przypadku szczególnych kategorii Danych).

Szczególne kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane wyłącznie w przypadku samodzielnego ich udostępnienia Administratorowi; Administrator nie oczekuje podawania przez (potencjalnych) klientów lub kontrahentów szczególnych kategorii Danych.

Greston prowadzi marketing bezpośredni swoich usług drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną. Działania marketingowe mogą w szczególności polegać na przesyłaniu Państwu materiałów promocyjnych lub informowaniu Państwa o usługach, asortymencie, promocjach i wydarzeniach.

W przypadku marketingu elektronicznego lub telefonicznego niezbędne jest wyrażenie przez Państwa odrębnych zgód wynikających z przepisów regulujących przedmiotowe zagadnienia.

 1. Osoby wyznaczone przez klientów / kontrahentów (w tym klientów i kontrahentów potencjalnych) do kontaktów biznesowych:

Greston przetwarza niezbędne Dane osób wyznaczonych przez (potencjalnych) klientów i kontrahentów do kontaktów biznesowych spośród ich następującego katalogu: imię i nazwisko, stanowisko zajmowane u (potencjalnego) klienta / kontrahenta, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu.

Ww. Dane Spółka pozyskuje od (potencjalnego) klienta / kontrahenta i przetwarza je na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na: (1) realizacji oraz rozliczeniu zawartej z klientem / kontrahentem umowy, (2) rozwoju dalszej współpracy pomiędzy Administratorem i klientem / kontrahentem, (3) podejmowaniu działań zmierzających do zawarcia umowy z potencjalnym klientem / kontrahentem, (4) marketingu usług Administratorai oraz (5) ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony jego praw,
 2. w przypadku gdy z własnej inicjatywy udostępnicie Państwo Administratorowi Dane, które nie były oczekiwane przez Greston, to działanie takie uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie tych Danych w celach, w jakich zostały udostępnione – przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO (w przypadku szczególnych kategorii Danych).

Szczególne kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane wyłącznie w przypadku samodzielnego ich udostępnienia Administratorowi; Administrator nie oczekuje podawania przez (potencjalnych) klientów lub kontrahentów szczególnych kategorii Danych.

 1. Użytkownicy Serwisu oraz social media prowadzonych przez Spółkę:

Greston przetwarza następujące Dane w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z: 

 1. formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie – Dane niezbędne do wypełnienia formularza umożliwiającego użytkownikowi kontakt z Greston, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, a także inne Dane, które samodzielnie i dobrowolnie poda Użytkownik (np. umieszczając je w treści wiadomości skierowanej do Greston), 
 2. social media Spółki – w szczególności imię i nazwisko lub nazwa użytkownika, informacje o „polubieniach”, treści zamieszczanych przez użytkownika komentarzy, postów i wiadomości, w tym korespondencja prowadzona z Greston za pomocą narzędzi dostępnych na portalach social media.

Dodatkowo, w związku z korzystaniem z Serwisu, Greston przetwarza informacje dotyczące aktywności użytkownika w Serwisie, przede wszystkim w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookie (więcej informacji dotyczących plików cookie znajdziecie Państwo w Polityce plików cookie), dane dotyczące sesji, w tym jej daty i godziny, dane przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego, dane dotyczące urządzenia. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić Dane.

Przetwarzanie w/w Danych odbywa się na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy zawartej z klientem / kontrahentem lub podjęcia działań – jeszcze przez zawarciem umowy – na żądanie potencjalnego klienta / kontrahenta art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy zawartej z klientem / kontrahentem lub podjęcia działań – jeszcze przez zawarciem umowy – na żądanie potencjalnego klienta / kontrahenta,
 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na (1) marketingu usług Administratorai lub (2) ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony jego praw,
 3. w przypadku gdy użytkownik z własnej inicjatywy udostępni Administratorowi Dane, które nie były oczekiwane przez Greston, to działanie takie uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przetwarzanie tych Danych w celach, w jakich zostały udostępnione – przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku szczególnych kategorii Danych.

Szczególne kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane wyłącznie w przypadku samodzielnego ich udostępnienia Administratorowi; Administrator nie oczekuje podawania przez (potencjalnych) klientów lub kontrahentów szczególnych kategorii Danych.

Zautomatyzowane decyzje i profilowanie

Greston nie będzie w oparciu o Państwa Dane podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu ani dokonywał profilowania.

Przekazywanie Danych osobowych

Odbiorcami Danych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady minimalizacji Danych, mogą być w szczególności podmioty przetwarzające Dane na polecenie Spółki, z którymi Spółka zawarła umowy powierzenia przetwarzania Danych, np. podmioty prowadzące obsługę informatyczną Greston.

Co do zasady Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej jako „EOG”). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Spółki przy realizacji usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Dane mogą zostać przekazane do odbiorców, wśród których będą występować również podmioty z państw trzecich, tj. państw spoza EOG. 

W przypadku przepływu danych do państw spoza EOG, przesył odbywa się wyłącznie do państw, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej – w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony – Spółka zawrze umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO – więcej informacji na temat wspomnianych zabezpieczeń można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem Danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Danych, posiadają Państwo prawo:

 1. dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO), 
 2. żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO), 
 3. żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO), 
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO), 
 5. przeniesienia Danych – w zakresie Danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub w związku z zawartą umową (zgodnie z art. 20 RODO), 
 6. wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Greston (zgodnie z art. 21 RODO), 
 7. cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody w odniesieniu do Danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie Spółce stosownego oświadczenia wysłanego (1) pocztą tradycyjną na adres: Al. Krakowska 10, 05 – 090 Sękocin Nowy, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: daneosobowe@greston.com.pl, (3) lub poprzez skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Spółkę.

W związku z przetwarzaniem Danych, każdy z Użytkowników posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dobrowolność podania Danych osobowych

Podanie Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zrealizowania przez Greston celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Czas przetwarzania Danych osobowych

Państwa Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody albo uwzględniania przez Administratora sprzeciwu wniesionego wobec przetwarzania Danych osobowych.

Następnie Dane mogę być przetwarzane – w niezbędnym zakresie – przez okres który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.